Política adicional de protección de datos

 Inicio / Aviso legal

Normativa: Regulamento (UE) 2016/679 RGPD
Responsable do tratamento:
ASOCIACIÓN ACADEMIA GALEGA DO AUDIOVISUAL
CIF: G15844145
Enderezo: Praza Pintor Sotomayor 1, 2º Piso, 15001 A Coruña
Teléfono: 981 227 701
Correo electrónico: gerencia@academiagalegadoaudiovisual.gal
Finalidade do tratamento:
A finalidade do tratamento dos seus datos é a participación no programa de asesoramento sobre a viabilidade de proxectos audiovisuais. O asesoramento en cuestións fiscais, laborais e xurídicas relacionadas co ámbito audiovisual.
Lexitimación: O consentimento prestado.
Conservación dos datos: Os datos persoais serán gardados durante 5 anos.
Destinatarios de datos:

  1. Aos socios colaboradores sen cuxa cesión non sería posible a participación no programa.
  2. Ao público en xeral e redes sociais, no caso de que nos autorizara.
Transferencia de datos a terceiros países:
Non se van producir transferencias internacionais de datos.
Dereitos do interesado:
  • Acceso: dereito a obter confirmación sobre se estamos a tratar datos persoais seus ou non, saber cales son, para que se usan, canto tempo se van gardar, a orixe dos mesmos e se se comunicaron ou se van comunicar a un terceiro.
  • Rectificación: dereito a solicitar a rectificación dos datos inexactos e a que se completen os datos persoais incompletos.
  • Cancelación: dereito a solicitar a supresión dos datos de carácter persoal cando sexan inadecuados, excesivos ou xa non sexan precisos para os que foron recollidos, incluído o dereito ao esquecemento.
  • Oposición: dereito a opoñerse en determinadas circunstancias, a que se realice o tratamento dos seus datos persoais ou a solicitar que se cese no tratamento.
  • Limitación do tratamento: dereito a solicitar, nas circunstancias establecidas legalmente, que non se traten os seus datos máis alá da mera conservación dos mesmos.
  • Portabilidade: dereito a recibir os datos de carácter persoal nun formato estruturado, de uso común e lectura mecánica, e poder transmitilos a outro responsable, sempre que sexa tecnicamente posible.
Exercicio dos dereitos: O exercicio dos dereitos deberá efectuarse por escrito achegando fotocopia do seu documento identificativo, e dirixila ao enderezo anteriormente citado. Así mesmo, poñemos á súa disposición modelos para o seu exercicio, que poden recollerse nas nosas instalacións ou obtelos no seguinte enderezo (URL) www.academiagalegadoaudiovisual.gal
Para máis información: www.agpd.es
Dereito de reclamación ante a Autoridade de Control: No caso de que non se respetaran os seus dereitos, pode presentar unha reclamación dirixíndose por escrito á Agencia Española de Protección de Datos sita na rúa Jorge Juan, 6-28001-Madrid ou utilizar a sede electrónica: https://sedeagpd.gob.es
En ámbolos casos, deberá acompañar a documentación pertinente.